El pressupost que Tortosa necessita per atendre les persones i rellançar l’economia

El Govern de Tortosa hem presentat, per a l’exercici del 2022 a l’Ajuntament, un projecte de pressupost municipal per donar resposta al que Tortosa necessita. El pressupost ve marcat per la necessitat que genera encara els efectes de la pandèmia de covid-19, que fa, més que mai, necessari i indispensable comptar amb un pressupost que permeti prestar més atenció a aquelles persones que requereixen l’acompanyament de l’Administració local.

És un pressupost tècnic, que permet adaptar al moment actual els ingressos i les despeses de l’anterior pressupost, vigent des del 2019. En aquest temps, l’Ajuntament ha vist com s’han incrementat àmbits com el de personal, amb augments fixats des de l’Estat, així com també un encariment generalitzat dels costos de serveis bàsics, com l’electricitat, així com una major inversió en neteja viària i en equipaments municipals, com ara escoles, que també hem hagut de reforçar amb motiu de la pandèmia; en un moment en el qual, a més, disposarem d’un important ingrés extraordinari, de prop de 4 M€, procedent de la major participació en els tributs de l’Estat i de les aportacions d’impostos que generen les noves activitats econòmiques que hem fet possible que arribessin al municipi durant els últims mesos. Es tracta d’uns majors ingressos, que només podrem posar a disposició de la ciutadania amb l’aprovació del pressupost, perquè així ho determina la llei. Sense pressupost no es podrien aplicar aquests majors ingressos i, a més, caldria retallar les partides del 2019 per fer front a les necessitats i compromisos que són obligatoris per a 2022.

Els comptes del 2022 no preveuen la concertació de cap nou préstec, i a més manté la línia traçada durant els últims anys d’anar reduint l’endeutament de manera important. És per això que, d’entrada, preveiem amortitzar 3,8 M€, encara que l’objectiu és anar més enllà durant l’any amb altres amortitzacions voluntàries, com hem fet al 2021 amb amortitzacions de l’endeutament per valor de 7,1 M€. D’aquesta manera, situarem les finances municipals de l’Ajuntament en valors històrics, que no s’han produït durant els últims 40 anys: la ràtio d’endeutament se situarà al 53 %, la més baixa de la història, fet que demostra la solvència financera de l’Ajuntament per la bona gestió que hem fet. I tot això, amb una bona liquiditat que ens permet pagar a proveïdors en un termini de 25 dies; sense tenir pràcticament factures extrajudicials, i amb els impostos congelats des de fa 15 anys.

El pressupost compta amb la major inversió en despesa social de la història, amb un increment del 28 %, en el qual també doblem les aportacions que destinàvem a Caritas i a Creu Roja per als programes del Servei d’Acollida Integral i del Tiquet Fresc. També reforcem les polítiques per a dones i d’igualtat LGTBI, i també es contempla una major dotació per a subvencions a les entitats de la ciutat.

Aquest pressupost també té com a objectiu seguir fent que Tortosa sigui una ciutat més amable i més sostenible. Per això, la inversió es concentra en actuacions de millora a la via pública, sense grans obres ni projectes. En total, 980.000 euros per a actuacions en voreres, camins, enllumenat, asfaltatge, senyalització…i que per primera vegada a la història compta amb una partida específica per a la supressió de barreres arquitectòniques. També, una ciutat més sostenible i més verda, doblant l’aportació per a jardineria i zones verdes, i la creació d’una línia de subvencions per a la retirada de l’amiant, així com la instal·lació de més plaques solars en equipaments municipals i potenciant-ne la instal·lació per part de particulars.

Així mateix, seguim promovent l’activitat econòmica a la ciutat, per contribuir al rellançament necessari per fer front als efectes de la pandèmia. És per això que, entre altres mesures, el pressupost destina 400.000 euros a una nova edició dels Bons Tortosa, que tan bons resultats van deixar en la primera edició, generant una injecció econòmica de més d’1,3 M€ al comerç local. També seguim potenciant l’àmbit cultural, fruit del que hem viscut enguany com a Capital de la Cultura Catalana, commemorant l’Any Pedrell i els 750 anys de l’edició del Llibre de les Costums. El pressupost també preveu la celebració de la 25a Festa del Renaixement. Pel que fa al vessant esportiu, també reforça les subvencions a les entitats i destina més recursos al funcionament de tots els equipaments esportius que tenim a la ciutat, i entre els quals recentment també hem incorporat el WIN Jesús. Dins d’aquest àmbit, amb el pressupost volem seguir apostant per equipaments esportius de qualitat, per això preveiem la redacció del projecte de la nova pista d’atletisme, que se situarà a Jesús.

A més, el pressupost vol reforçar la descentralització, amb un increment del 20 % a les tres EMDs i als altres dos pobles de Tortosa per disposar d’un municipi encara més cohesionat.
Es tracta, per tant, d’un pressupost necessari per fer front a les necessitats actuals de la població, marcades encara per la covid. El pressupost que Tortosa necessita. I, per tant, no es pot entendre cap més resultat que la seua aprovació. En cas contrari, a qui afectaria el bloqueig del pressupost seria al conjunt de la ciutadania, que no podria disposar dels serveis que prestem actualment i tampoc de les millores plantejades. Tortosa necessita un pressupost per seguir avançant i per fer front a les necessitats dels tortosins i tortosines per al 2022.