La realitat dels comptes de l’Ajuntament de Tortosa

Esta setmana en el ple de l’Ajuntament de Tortosa hem aprovat el Compte General corresponent a l’exercici 2022, un acord que vull aprofitar per a donar-lo a conèixer, perquè val la pena saber què diuen els tècnics municipals i la intervenció sobre la salut financera i econòmica de l’Ajuntament de Tortosa. Els darrers mesos hem sentit moltes declaracions en rodes de premsa i entrevistes, plenes de mentides i falsedats respecte a la situació econòmica de l’Ajuntament, paraules malintencionades que vull contraposar amb les dades públiques.

Analitzem a continuació algunes de les dades que consten al Compte General de l’any 2022, aprovat amb vint vots a favor i una abstenció.

L’any 2022, l’Ajuntament va tenir una execució pressupostària que va generar un resultat pressupostari d’1,97 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 4.937.472 €. Unes xifres que evidencien que hem tingut, i tenim, uns bons resultats econòmics.

A més, hem reduït l’endeutament en 16,5 milions d’euros durant els anys que hem estat governant. I només el 2022, la reducció neta de l’endeutament ha estat de més de 4 milions d’euros, gràcies a les amortitzacions anticipades que vam dur a terme. I aquesta bona gestió ens ha permès assolir una ràtio d’endeutament per al Grup de l’Ajuntament del 49 %. Una ràtio que ha de continuar disminuint, i és que la previsió que nosaltres vam deixar era per tancar l’any amb una ràtio del 43 %. Cal recordar que quan va governar el tripartit, com ara, es va incrementar l’endeutament en 17,6 milions d’euros i que la ràtio d’endeutament va estar prop del 200 %.

I esta reducció constant de l’endeutament, l’hem fet compatible amb un esforç inversor a l’Ajuntament sense precedents. S’ha invertit com mai. L’any passat, d’acord amb el compte general, l’Ajuntament, sense comptar les societats, va invertir més de 6.200.000 €. I aquesta és la realitat. Una realitat que es veu als carrers de Tortosa.

A més a més, la tresoreria disponible a 31 de desembre de 2022 era de 13,9 milions d’euros, que va en la línia de la tresoreria que vam deixar el 16 de juny de 2023, l’últim dia del nostre govern. Segons l’acta d’arqueig de canvi de mandat, els 12.463.269,31 € que hi havia disponibles a l’Ajuntament s’enfilen fins a 14.276.366,10 € quan s’afegeixen les societats.

A més, el període mitjà de pagament a 31 de desembre de 2022 és de 15,08 dies, molt per sota dels 30 dies màxims previstos a la normativa en matèria de morositat. El període mitjà de pagament (PMP), la tresoreria i els saldos disponibles avalen la bona salut econòmica i financera de l’Ajuntament. Amb l’anterior govern tripartit, el període mitjà de pagament superava els 365 dies i quan vam entrar a governar ens vam trobar moltes amb dificultats de tresoreria.

Els indicadors econòmics del compte general són molt positius i així ho avala la intervenció municipal, que diu, textualment, a l’informe que “hi ha equilibri patrimonial en el balanç i, per tant, no hi ha problema de viabilitat ni de liquiditat a curt termini” i que “pel que fa al compte de resultats econòmic patrimonial exposa que el resultat de l’Ajuntament de Tortosa ha estat positiu de 5.120.706,39 €”. Caldrà veure com evolucionen les finances municipals els propers anys.

A les mentides i declaracions malintencionades, que pretenen amagar una falta de capacitat de gestió i projecte de l’actual govern municipal, se les contraresta amb dades i informes tècnics, i el Compte General que hem aprovat constata la bona salut econòmica i financera de l’Ajuntament i avala, sense cap mena de dubte, la nostra gestió al capdavant de l’Ajuntament. Una bona gestió que vam aprovar al ple i que ningú del govern va qüestionar, perquè quan s’està al davant i les dades diuen el que diuen és difícil seguir mentint. I és que com diuen els savis i com sempre vaig sentir dir als meus iaios: “on parlen cartes, callen barbes”.